Trestné právo

Potrebujete právnu radu v trestnom konaní? Či už ste obvinený, obžalovaný alebo poškodený, alebo vám hrozí väzobné stíhanie, budeme účinne hájiť vaše záujmy. Okrem konzultácií vám vieme poskytnúť aj efektívnu obhajobu.

Právnu radu by ste mohli potrebovať, ak práve riešite:

  • trestné činy ako obvinený, obžalovaný alebo poškodený,
  • trestné činy ako právnická osoba,
  • trestné činy ako osoba poverená obvineným, obžalovaným alebo odsúdeným, ktorý je vo výkone trestu alebo väzobne stíhaný,
  • sťažnosť proti rozhodnutiam v trestnom konaní,
  • odvolanie proti rozsudku,
  • obhajobu v trestnom konaní,
  • uplatnenie vašich nárokov na náhradu škody v občianskoprávnom konaní.

Objednať


Chceme vám poradiť čo najefektívnejšie, preto stručne opíšte v čom potrebujete poradiť.


Vyberte čas, kedy vás budeme nasledujúci pracovný deň kontaktovať.

Nenašli ste čo ste hľadali? Neváhajte sa na nás obrátiť, po vyplnení jednoduchého formulára Vás budeme kontaktovať, vyplnením formulára si nič neobjednávate ani Vám nevzniká žiaden záväzok.

Ak si následne objednáte aj príslušnú službu, cena konzultácie bude vrátená na váš účet.

Ak si následne objednáte aj príslušnú službu, cena konzultácie bude vrátená na váš účet. Ak bude konzultácia trvať do 30 minút, cenový rozdiel vám bude vrátený.

Cena platí ak rozsah právnej pomoci nepresiahne 1,5 hodiny. Ak je potrebný dlhší čas, budete kontaktovaní, máte právo odstúpiť od objednávky. Uhradená suma Vám bude vrátená do troch dní.

Cena platí ak rozsah právnej pomoci nepresiahne 3,5 hodiny. Ak je potrebný dlhší čas, budete kontaktovaní, máte právo odstúpiť od objednávky. Uhradená suma Vám bude vrátená do troch dní.

Právnu pomoc môže dojednať aj osoba poverená obvineným ktorý je vo výkone trestu alebo vo väzbe.

Vypracovanie alebo revízia zmluvy.

Cenu nie je možné určiť bez info o mieste a preverení nákladov na zastúpenie. Po vyplnení formulára, ktorý je nezáväzný, Vás budeme kontaktovať.

Vypracovanie/revízia zmluvy a podanie na kataster, cena nezahŕňa správny poplatok za vklad do katastra vo výške 18,- EUR za štandardný alebo 118,- EUR za zrýchlený vklad (potrebná zaručená konverzia u notára (cca 5,- EUR).

Vypracovanie alebo revízia zmluvy.

Cena zahŕňa aj vypracovanie/revíziu návrhu samotnej budúcej zmluvy.

Vypracovanie obchodných podmienok alebo ich revízia.

Vypracovanie alebo revízia akvizičnej zmluvy a poradenstvo.

Vypracovanie alebo revíziu dokumentov a podanie návrhu na zápis do OR, cena nezahŕňa súdny poplatok vo výške 150,- EUR, môže byť znížený na 75,- EUR v prípade el. podania.

Vypracovanie alebo revíziu dokumentov a podanie návrhu na zápis do OR, cena nezahŕňa súdny poplatok vo výške 66,- EUR, môže byť znížený na 33,- EUR v prípade el. podania.

Cena zahŕňa vypracovanie alebo revíziu zmluvy vrátane poradenstva, cena nezahŕňa vypracovanie korporátnych dokumentov po vstupe investora.

Cena zahŕňa vypracovanie žaloby (návrhu na vydanie platobného rozkazu), cena nezahŕňa súdny poplatok vo výške 6% sumy min. 16,50 EUR.

Podanie žaloby/plat. rozkazu/vyjadrenie k žalobe, klient bude v priebehu konania platiť 85,- EUR za jeden úkon právnej pomoci, cena nezahŕňa súdny popl. 6% zo sumy, min. 16,50 EUR Klientovi môže súd priznať náhradu trov právneho zast. podľa Vyhl. č. 655/2004 Z. z., advokát následne vyplatí náhradu klientovi do ním skutočne uhradenej sumy.

Cena zahŕňa vypracovanie návrhu na exekúciu alebo námietky v exekúcii, cena nezahŕňa súdny poplatok za návrh na exekúciu stanovený súdom vo výške 16,50 EUR (podľa Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov).

Cena zahŕňa vypracovanie textu závetu a poradenstvo.

Cena zahŕňa vypracovanie žaloby alebo vyjadrenie k podanej žalobe a poradenstvo, nezahŕňa zastúpenie v súdnom konaní a nezahŕňa súdny poplatok vo výške 6% z hodnoty nehnuteľnosti, min 16,50 EUR (bude stanovený príslušným súdom podľa Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov).

Cena zahŕňa vypracovanie a podanie žaloby alebo vyjadrenie k podanej žalobe, klient berie na vedomie, že v priebehu súdneho konania bude platiť cenu 85,- EUR za jeden úkon právnej pomoci, cena nezahŕňa súdny poplatok vo výške 6% z hodnoty nehnuteľnosti, min 16,50 EUR (bude stanovený príslušným súdom podľa Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov). Klientovi môže byť v súdnom konaní priznané právo na náhradu trov právneho zastúpenia do výšky podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, pričom táto náhrada je hradená na účet advokáta, ktorý následne vyplatí túto náhradu trov právneho zastúpenia klientovi do výšky, v ktorej klient skutočne uhradil poplatky za právnu pomoc v tejto veci.

Cena zahŕňa vypracovanie žaloby alebo vyjadrenie k podanej žalobe a poradenstvo, nezahŕňa zastúpenie v súdnom konaní a bezahŕňa súdny poplatok vo výške 66,- EUR pri podaní návrhu a 1%-3% v prípade zmieru/rozsudku (bude stanovený príslušným súdom podľa Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov).

Cena zahŕňa vypracovanie a podanie žaloby alebo vyjadrenie k podanej žalobe, klient berie na vedomie, že v priebehu súdneho konania bude platiť cenu 85,- EUR za jeden úkon právnej pomoci, cena nezahŕňa súdny poplatok vo výške 66,- EUR pri podaní návrhu a 1%-3% v prípade zmieru/rozsudku (bude stanovený príslušným súdom podľa Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov). Klientovi môže byť v súdnom konaní priznané právo na náhradu trov právneho zastúpenia do výšky podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, pričom táto náhrada je hradená na účet advokáta, ktorý následne vyplatí túto náhradu trov právneho zastúpenia klientovi do výšky, v ktorej klient skutočne uhradil poplatky za právnu pomoc v tejto veci.

Cena zahŕňa vypracovanie žaloby alebo vyjadrenie k podanej žalobe a poradenstvo, nezahŕňa zastúpenie v súdnom konaní a nezahŕňa súdny poplatok vo výške 99,- EUR (bude stanovený príslušným súdom podľa Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov).

Cena zahŕňa vypracovanie a podanie návrhu alebo vyjadrenie k návrhu protistrany, klient berie na vedomie, že v priebehu súdneho konania bude platiť cenu 85,- EUR za jeden úkon právnej pomoci, cena nezahŕňa súdny poplatok vo výške 99,- EUR, ktorý bude stanovený príslušným súdom podľa Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Klientovi môže byť v súdnom konaní priznané právo na náhradu trov právneho zastúpenia do výšky podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, pričom táto náhrada je hradená na účet advokáta, ktorý následne vyplatí túto náhradu trov právneho zastúpenia klientovi do výšky, v ktorej klient skutočne uhradil poplatky za právnu pomoc v tejto veci.

Vypracovanie návrhu alebo vyjadrenia k návrhu protistany.

Podanie návrhu/vyjadrenia k návrhu, klient bude v priebehu konania platiť 84,- EUR za jeden úkon právnej pomoci, cena nezahŕňa súdny poplatok 66,- EUR, ktorý bude stanovený súdom. Klientovi môže súd priznať náhradu trov právneho zast. podľa Vyhl. č. 655/2004 Z. z., advokát následne vyplatí náhradu klientovi do ním skutočne uhradenej sumy.

Podanie návrhu / vyjadrenia k návrhu, klient bude v priebehu konania platiť sumu 84,- EUR za jeden úkon právnej pomoci, cena nezahŕňa súdny poplatok 66,- EUR, ktorý bude stanovený súdom. Klientovi môže súd priznať náhradu trov právneho zast. podľa Vyhl. č. 655/2004 Z. z., advokát následne vyplatí náhradu klientovi do ním skutočne uhradenej sumy.

Vypracovanie sťažnosti (vznesenie obvinenia, vzatie do väzby, zastavenie trestného stíhania).

Vypracovanie odvolania a poradenstvo.

Cena platí pre jeden úkon právnej pomoci, klient uhradí jednotlivé úkony v priebehu konania, po objednaní služby Vás budeme kontaktovať.

Vypracovanie právneho úkonu a poradenstvo.

Cena zahŕňa vypracovanie žaloby alebo vyjadrenia k žalobe, cena nezahŕňa súdny poplatok stanovený súdom vo výške 6% žalovanej sumy min. 16,50 EUR (podľa Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov).

Vypracovanie návrhu/námietok, cena nezahŕňa súdny poplatok za návrh vo výške 16,50 EUR.

Vypracovanie sťažnosti a poradenstvo.