Obchodné podmienky

poskytovania právnych služieb advokátskej kancelárie a uzatvárania zmlúv o poskytnutí právnej pomoci cez pravniknaklik.sk

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy o poskytnutí právnej pomoci uzatvorenej prostredníctvom stránky pravniknaklik.sk (ďalej len webová stránka), a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí právnej pomoci uzatvorenej medzi klientom a advokátom prostriedkami diaľkovej komunikácie.  Tieto obchodné podmienky tiež upravujú právne vzťahy záujemcu o poskytnutie služby právnej pomoci a advokáta, ktoré vzniknú odoslaním objednávky a/alebo zaplatením ceny za právnu službu za  zo strany záujemcu.
  2. Poskytovateľom služby právnej pomoci je advokát JUDr. Natália Stahovcová, IČO: 52012671, so sídlom 831 01 Bratislava, Na varte 4/d, zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 3992 (ďalej len advokát)
  3. Tento zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o advokácii). Práva klienta ako spotrebiteľa, povinnosti advokáta ako poskytovateľa služby, ktorí uzatvorili zmluvu na diaľku upravuje aj Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ďalej Zákon na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku).
 2. Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí právnej pomoci
  1. Záujemca, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada o poskytnutie právnej pomoci prostredníctvom webovej stránky pravniknaklik.sk objedná právnu službu tak, že požadovanú právnu službu vyberie z ponuky na webovej stránke a vykoná úhradu za túto službu spôsobom opísaným na webovej stránke a na základe inštrukcií, ktoré sú zobrazené na webovej stránke po výbere služby. Záujemca o poskytnutie služby právnej pomoci odoslaním objednávky potvrdzuje, že tieto práva a povinnosti zmluvných strán budú upravovať jeho zmluvný vzťah s advokátom. Akceptáciou objednávky zo strany advokáta dochádza k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí právnej pomoci medzi klientom (pôvodne záujemcom o poskytnutie právnej služby) a advokátom. K uzatvoreniu zmluvy dochádza vždy najskôr po obdržaní platby za objednanú právnu službu a klient nie je zaviazaný platbu vykonať už odoslaním objednávky.
  2. Advokát zašle záujemcovi písomne akceptáciu objednávky na ním udanú e-mailovú adresu bez zbytočného odkladu po obdržaní platby.
  3. Odmena za právnu pomoc je pre jednotlivé služby (okrem poradenstva a právnej analýzy) vypočítaná ako násobok hodinovej sadzby 45,- EUR a predpokladaného počtu hodín potrebných na poskytnutie tejto právnej služby, ktorá sa po odoslaní Vašej objednávky považuje za dohodnutú podľa vyhl. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Vo výnimočnom prípade, ak by Váš právny prípad bol mimoriadne časovo náročný, budete vopred bez zbytočného odkladu informovaní s možnosťou odstúpenia od objednávky a vrátením už uhradenej sumy na Váš účet.
  4. V záujme správneho poskytnutia služby právnej pomoci a na účely zistenia, či nenastala niektorá skutočnosť podľa bodu 2.4 týchto obchodných podmienok, je záujemca alebo klient pred uzatvorením zmluvy povinný  pri registrácii na webovej stránke pravdivo uviesť všetky vyžadované osobné údaje. Záujemca/klient berie na vedomie, že advokát nenesie zodpovednosť, ak sa niektorý záujemcom/klientom poskytnutý údaj ukáže ako nepravdivý.
  5. Advokát nie je povinný poskytnúť  právnu pomoc záujemcovi, ak by poskytnutím tejto právnej pomoci došlo k porušeniu Zákona o advokácii, najmä ak
   1. v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb požiada,
   2. sú záujmy Advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby mali poskytnúť
   3. protistranu zastupuje Advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne
   4. informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť.
  6. Advokát bezodkladne po zistení skutočnosti, že nemôže záujemcovi poskytnúť službu právnej pomoci o tom informuje záujemcu. V prípade, ak z vyššie uvedených dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy advokát bezodkladne záujemcovi vráti už zaplatenú cenu za právnu službu najneskôr do troch pracovných dní.
 3. Povinnosti advokáta
  1. Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný, o čom Advokát klienta poučí.  
  2. Advokát je povinný poskytovať právnu pomoc s odbornou starostlivosťou tak, že  primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme Klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.
  3. Advokát sa zaväzuje klientovi poskytnúť právnu pomoc. Advokát pri poskytovaní právnej pomoci vychádza z údajov a informácií poskytnutých zo strany klienta ústne alebo v písomnej forme.  
  4. Klient súhlasí s tým, že advokát môže byť v rámci svojho poverenia zastúpený iným advokátom alebo svojím advokátskym koncipientom.
 4. Zodpovednosť advokáta za škodu
  1. Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie; zodpovednosť advokáta sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú jeho koncipientom alebo jeho zamestnancom, ak advokát vykonáva advokáciu ako spoločník spoločnosti podľa tohto zákona, povinnosť podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje iba na túto spoločnosť
  2. Advokát sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho žiadať.
 5. Lehota na poskytnutie služby
  1. Advokát sa zaväzuje poskytnúť klientovi službu právnej pomoci, ktorou je telefonická konzultácia alebo konzultácia e-mailom v lehote 24 hodín od uzatvorenia zmluvy alebo v lehote požadovanej klientom, nie kratšej ako 24 hodín od uzatvorenia zmluvy.
  2. Advokát sa zaväzuje poskytnúť klientovi službu právnej pomoci, ktorou je vypracovanie listiny právneho úkonu alebo podanie na príslušný orgán v lehote 72 hodín od uzatvorenia zmluvy alebo v lehote požadovanej klientom, nie kratšej ako 72 hodín od uzatvorenia zmluvy.
  3. Klient výslovne súhlasí s tým, že ak pri odoslanej objednávke lebo kedykoľvek neskôr požiada alebo súhlasí s termínom dodania právnej pomoci, ktorý je kratší ako 14 dní od uzatvorenia zmluvy, súhlasí, aby mu bola právna služba poskytnutá v tejto lehote kratšej ako 14 dní od uzatvorenia zmluvy a berie na vedomie, že v týchto prípadoch už nemá po poskytnutí služby právnej pomoci právo odstúpiť od zmluvy podľa §7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Právo klienta na odstúpenie od zmluvy z iných dôvodov týmto nie je dotknuté.
 6. Odstúpenie od zmluvy
  1. Advokát je oprávnený a povinný odstúpiť od zmluvy, ak po uzatvorení zmluvy zistí, že
   1. v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada,
   2. záujmy advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby mali poskytnúť,
   3. protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne,
   4. informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť,
   5. vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta.
  2. Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy,  ak
   1. sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom alebo pokyn klienta je v rozpore s predpismi SAK,
   2. klient napriek poučeniu advokátom o tom, že jeho pokyny sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi trvá na tom, aby advokát postupoval podľa jeho pokynu.
  3. Klient je podľa §7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od jej uzatvorenia. Toto právo nemá v prípade, ak mu už bola poskytnutá služba právnej pomoci v lehote kratšej ako 14 dní od uzatvorenia zmluvy s jeho súhlasom a s poučením, že po poskytnutí služby už nebude mať právo od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade má klient právo odstúpiť od zmluvy do poskytnutia služby právnej pomoci, najneskôr do 14 dní od uzatvorenia zmluvy.
  4. Klient postupuje pri odstúpení od zmluvy v prípadoch podľa bodu 6.3 tak, že tento jednostranný právny úkon adresuje písomne na adresu sídla advokátskej kancelárie 831 01 Bratislava, Na varte 4/d, e-mailom na e-mailovú adresu natália.stahovcová@pravniknaklik.sk pričom advokát bude ako odstúpenie od zmluvy akceptovať akýkoľvek slovný výraz, z ktorého vyplýva nepochybná vôľa klienta od zmluvy odstúpiť podľa § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Klient tak môže urobiť aj prostredníctvom zaslania vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je ako príloha týchto všeobecných obchodných podmienok pripojený na konci tohto dokumentu. V prípade, ak dôjde k platnému odstúpeniu od zmluvy, advokát vráti už zaplatenú cenu za službu právnej pomoci na účet oznámený klientom najneskôr do troch pracovných dní. O obdržaní odstúpenia od zmluvy podľa bodu 6.3 vydá advokát klientovi potvrdenie a to písomne na jeho e-mailovú adresu.
  5. Odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych služieb sa zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde druhej strane.
  6. Advokát je povinný do 15 dní od doručenia oznámenia klientovi o odstúpení od zmluvy o poskytovaní právnych služieb v zastupovanej veci vykonať všetky neodkladné úkony, ak klient neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak klient oznámi advokátovi, že na splnení tejto povinnosti netrvá. Za takto vykonané úkony patrí advokátovi odmena a náhrada hotových výdavkov podľa Vyhl. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
 7. Povinnosť mlčanlivosti
  1. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie , ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu neustanovuje inak.
  2. Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po smrti či zániku klienta iba jeho právny nástupca. Ak má klient viac právnych nástupcov, na účinné pozbavenie advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle všetkých právnych nástupcov klienta. Súhlas musí mať písomnú formu. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech klienta.
  3. Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ak je táto osoba sama povinná zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.
  4. Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť v konaní pred súdom alebo iným orgánom, ak predmetom konania je spor medzi ním a klientom alebo jeho právnym nástupcom.
  5. Advokát sa nemôže dovolávať povinnosti zachovávať mlčanlivosť v disciplinárnom konaní podľa tohto zákona.
  6. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj počas pozastavenia výkonu advokácie, ako aj po vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na zamestnancov advokáta, zamestnancov verejnej obchodnej spoločnosti, zamestnancov komanditnej spoločnosti alebo zamestnancov spoločnosti s ručením obmedzeným, iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb, členov orgánov komory a jej zamestnancov.
  7. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.
 8. Odmena za služby právnej pomoci
  1. Advokát informuje klienta o cene za právne služby prostredníctvom webovej stránky alebo vždy pred uzatvorením zmluvy. Cena za jednotlivé služby právnej pomoci je špecifikovaná pred odoslaním objednávky.  K uzatvoreniu zmluvy nedochádza pred vykonaním samotnej platby zo strany záujemcu.
  2. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, advokát vráti záujemcovi zaplatenú cenu za službu právnej pomoci najneskôr do troch pracovných dní.
 9. Reklamácie s sťažnosti
  1. Klient môže reklamovať poskytnutú službu písomne na e-mailovú adresu natália.stahovcová@gmail.com.
  2. Advokát klientovi o podanej reklamácii a/alebo sťažnosti na poskytnuté služby vystaví bezodkladne písomné potvrdenie, ktoré bude odoslané na e-mailovú adresu klienta oznámenú pri registrácii.
 10. Ochrana osobných údajov
  1. Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so Zákonom o advokácii a osobitným predpisom, ktorým je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR).
  2.  Advokát má pri spracúvaní osobných údajov v zmysle prvej vety tohto ustanovenia postavenie prevádzkovateľa podľa GDPR.
  3. Advokát spracúva osobné údaje na účel plnenia a uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby právnej pomoci alebo prípravy samotného dokumentu alebo výkonu inej služby právnej pomoci. Po dosiahnutí tohto účelu budú osobné údaje bezpečne odstránené okrem údajov potrebných na plnenie povinností všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. daňové povinnosti, vedenie účtovníctva) alebo predpisov SAK (evidencia klientov za účelom dodržiavania povinností advokáta).
  4. Spracovanie osobných údajov klienta a záujemcu sa riadi Kódexom pre spracúvanie osobných údajov advokátmi, ktorý vydala SAK. S dokumentom sa môžete oboznámiť na stránke pravniknaklik.sk.
 11. Záverečné ustanovenia
  1. Advokát si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  2. Pre práva a povinnosti záujemcu/klienta a advokáta platia obchodné podmienky platné v čase vzniku právneho úkonu.
  3. Záujemca/klient a advokát sa dohodli, že písomná komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná elektronicky vo forme e-mailových správ.
  4. Záujemca/klient zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave 1.10.2018

Príloha: Formulár na odstúpenie od zmluvy